Anasayfaya Git / Tüm Haberleri Göster

Ahlâki Öğretiler Üzerinden İnşa ve İhya


16. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, ?İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme? adlı kitabında, tahribe uğramış günümüz Müslüman tarzına dikkat çekiyor. Bardakoğlu, evrensel ahlaki öğretiler üzerinden inşa ve ihya etmeyi tartışmaya açıyor.


Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, uzun zamandır kendi zihin dünyasında olgunlaştırdığı fikir ve düşüncelerini ?İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme? kitabı ile mücessem bir hale getirdiğini görüyoruz. Bu kitap, Hz. Peygamber ile son noktaya ulaşan ?İslam inanç tematiğinin bir diyalektiğidir! Yani İslam kavramıyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilintili olan her disiplin ve bakış açısının; mezhebin, meşrebin, olgunun, algının, geldiği noktadaki (kabul etse de etmese de) yaşadığı problemleri tarihsel bir okuma yaparak günümüz modern dünyada geldiği nokta itibari ile bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır.

Yazar Bardakoğlu, somut diyebileceğimiz öneri ve doktrinlerle, İslam'ın tıkanan damarlarına geçici bir ?Stemp? takmayı reddedip, İslam kültüründen yola çıkarak ?meydana gelen her anlayış, ahlak, meşrep, cemaat, tarikat tüm bunlara hangi alt disiplinler olursa olsun, hepsini ilgilendirecek yeni şeyler söylemesi ve üst bir kimlik olarak işaret ettiği ?evrensel ahlaki öğretiler? üzerinden bir inşa ve ihya sürecine girilmesi gerektiğini? okuyucuya vaaz ediyor.

Belki de bu kitabı okuyacakları şanslı kılacak olan şey, kitabı elinize aldığınızda bir İslam hukukçusunun kitabını almış olup, kitabı okuduğunuzda çok hakikatli bir sosyolog, hiçbir dünyevi çıkarı olmayan, panelist, demogoji yapmak gibi bir kaygısı olmayan bilge, kendisini ön plana çıkarma gibi bir uğraşı olmayan akademisyen, şahsını birilerine gösterme ihtiyacı duymayacak kadar vakur bir ilim insanı bulmuş olmanız, bu kitabın belki de okuyucuya sunduğu en büyük sürpriz olacaktır!

EVRENSEL MESAJA İRTİCA EDİLMELİ

Kitabın içeriğine doğru kuşbakışı bir okuma yapacak olursak, yazar, ?İslam ve Modern Dönemde Müslümanların Tutum ve Davranışları? üzerinden, İslam ve Siyaset, Modernite ve İslam, Şekil ev Öz, Dünyevileşme gibi modern dönemdeki bu problematiğe sahih bir düşünüm ile sağlam dayanakları olan makul bir pencere açıyor. İslam ile birlikte bin beş yüz yıllık bir gelenek birikimi olan ve her biri genelgeçer ifade ile bir disiplin haline gelen yapıların nasıl bir fonksiyonu icra ettiği ve hangi sınırlarda kalması gerektiğini hatırlatarak; ?Kuran, Sünnet, Kıyas, İcma, Tasavvuf gibi literatüel kavramları zihinlerimizde uygun gediğe oturtuyor? dememiz, fazladan bir methiye olmayacağı kanısındayız.

Binihaye; Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları diye bâkir bir üst başlık üzerinden Sosyal Değişim, Moderniz mi Modernlik mi, gibi sorulara Kur'an ve sünnet mecrasından cevaplar arıyor ve üretiyor.

Bu bağlamda yazar, yirmi ve yirmi birinci yüzyıldaki gerek fen, gerek sosyal bilimler alanında gerekli ve yeterli çalışmaların yapılmaması sonucu tarihi gelenek içerisinde yapılan bir yorumun hala günümüze uyarlanma çabalarının bu sorunu daha da derinleştirdiğinden bahisle, ortaya çıkan ideolojiler karşısında İslam'ı bunlara karşı bir üçüncü panzehir olarak kullanmamızı da yadırgayarak, İslam'ın evrensel mesajına irtica edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Yazar kaleme aldığı kitapta ?İlahiyatçıların Din Söylemi, Totaliter Üslup, Kuşatıcı Din, Kur'an İslam'ı? gibi başlıklarla özellikle ilahiyatçıları belirli ana saikler üzerinde tevhitleşecekleri bir düzleme çıkarımsal olarak mecbur bırakıyor olması kitaba kattığı zenginlik bakımından sevindirici?

Ayrıca yazarın kitabında Kuran, Sünnet, etrafında genel anlamda tartışma yürütülen meseleleri ıslah edici bir formla yeniden bir bakış açısıyla tartışmaya açması takdire şayan? Öyle ki Bardakoğlu, kitabından Müslüman âlemi olarak paradokslarımız, saplantılarımız ve bunun neticesinde oryaya çıkan kliniklik durumumuzla ilgili olarak iyi bir bıçak hâkimiyeti olan doktor gibi her bir organı kendi alanı içerisinde parçalara ayırarak yerinde durum tespiti yapması, hassasiyeti en üst derecede olan konuların doğru zemin bulması açısından da önemli?

CİDDİ BULGULAR VE TARİHSEL OKUMALAR

Kitabın genel profili açısından dingin bir yazım diline sahip olması ve bunu örneğin kitabın ?Fıkıh Sorun mu Üretir Yoksa Çözüm mü? gibi dikkat çeken başlıklarla okuyucuya sunup içini doldurması, yazar ve okuyucu barışı açısından güzel bir tablo?

Son tahlilde ?Ahlak ve Fıkıh Kuralları? arasındaki bağıntı üzerine düşünceler serdeden yazar, fıkhi anlamda halk arasında belki de yaygın bir şekilde yanlış uygulama haline gelmiş konuları yeniden bir yorumlamayla kendisinin kitabın başında ifade ettiği üzere belki de daha çok bir ihyanın içinde inşa eylemi içerisine girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ve yazar Bardakoğlu ?Teori ve Uygulamada Mezhep Olguları? üst başlığı ile okuyucu ile vedalaşıyor? Kitap hakkında genel bir çerçeve çizecek olursak: Ali Bardakoğlu, bütün bir Müslüman âlemi olarak ciddi bir kırılma yaşadığımız bu dönemde, kırılmaya yaşayan, diğer bir ifade ile kendi Matrix'imiz içerisinde yaşadığımız kırılmayı yeterli ölçüde hissedemeyen ve buna yönelik tedbirler almayan İslam âlemi için vaktinde kurulan bir saat gibi, her Müslüman ferdin Müslümanlık algısını yeniden inşa ve ihya etmesi gerektiğini belirtiyor. Bunu yaparken de elinde ciddi bulgular ve tarihsel okumalarla okuyucunun karşısına çıkıyor. Diğer bir ifade ile çekilmesi gereken fotoğrafın en iyi anında deklanşöre basarak böyle bir kitabı İslam Literatürüne kazandırmış bulunuyor.

Son tahlilde Bardakoğlu'nun beş bölümden oluşan bu kitabı hakkında okuyucuya, kitabın samimiyetle istifade etmeye açık akıllar ve kalpler için iyi bir fihristik düzen içerisinde olduğu müjdesini verebiliriz. Kitap her ne kadar ilk görünüşte genel değerlendirmelerden oluşan bir çalışma görüntüsü verse de, bu alanda emek sarf eden, diz çürüten, gözlük numarası büyüten, kalem oynatan, fikir çıkarımında bulunan, manevi önderlik yapan, bu alanla ilgili nedensellik ve sonuç üzerinden sosyo-kültürel ya da psikolojik çıkarımlarda bulunmaya yeltenenler için iyi bir ?mayın temizleme kılavuzu? olabileceği düşüncesindeyiz.


Kaynak: Yenişafak Gazetesi


Anasayfaya Git / Tüm Haberleri Göster