Dilaver Selvi

Dilaver Selvi, 1962de Tokatda doğdu. 1986da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-sinden mezun oldu. Aynı üniversite bünyesinde Tefsir Ana Bilim Dalında yüksek li-sans çalışmasını tamamladı. 1989da aynı alanda doçent oldu. Semerkand Özel Araştır-ma Merkezinde çalışmalarını yürüten yazarın, Semerkand dergisinde yayımlanmış yet-mişin üzerinde makalesi mevcuttur. Yazar halen Semerkand Aile Dergisinde aylık ola-rak yazmaya devam etmektedir.

Selvi, Radyo 15te 3 sene boyunca Hayatın Kalbinden Sözler programını hazırlayıp sundu. Eserleri arasında Ehl-i Sünnet İnancı, Allah Yolunda Yardım ve Cömertlik, Di-nimi Öğreniyorum, Kadın ve Aile İlmihali, Kulun Yolculuğu (Mirac ve Nefs Terbiye-si), Kuran ve Tasavvuf., Kuran ve Sünnet Işığında Rabıta ve Tevessül ve İslamda Velayet ve Keramet bulunmaktadır.