Toplam 25 Kayıt Bulunmuştur.
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt:
Sıralama:

Es-Siyasetü'l-Medeniyye veya Mebadi ül-Mevcudat
Fârâbî
Büyüyenay Yayınları
9786058724594

15.00 Satışta
 
Tuhfetü'l-Ümera ve Minhatü'l Vüzera
     Siyaset Ahlakı


Büyüyenay Yayınları
9786058724570

30.56 Satışta
 
Kenzü'l-Kübera ve Mehekkü'l-Ulema
     Büyüklerin Hazinesi Alimlerin Mihenk Taşı

Şeyhoğlu Mustafa
Büyüyenay Yayınları
9786055166144

52.00 Satışta
 
Gurretü'l-Beyzâ - Adaletin Aydınlığında
İbn-i Firuz
Büyüyenay Yayınları
9786056311864

42.00 Satışta
 
Nehcü's-Süluk fi Siyaseti'l-Müluk Siyaset Stratejileri
Ebün Necib Şeyzeri
Büyüyenay Yayınları
9786055166199

52.00 Satışta
 
Gülşen-i Müluk - Hükümdarlar Bahçesi
Pir Mehmed Zaifi
Büyüyenay Yayınları
9786055166274

20.37 Satışta
 
Aristoteles'ten Savaş Adabı ve Ahlakı
     Âdâb-ı Harb ve Üslûb-ı Ceng

Kolektif
Büyüyenay Yayınları
9786055166342

22.22 Satışta
 
Devletin Ölümsüzlük İksiri
     Sülvanü'l-Muta'fi Udvani'l-Etba

İbn Zafer
Büyüyenay Yayınları
9786055166496

70.00 Satışta
 
İslam Ve Siyaset
     Hz. Ali'nin Bir Emirnamesi

Şeyh Abdülaziz Çaviş
Büyüyenay Yayınları
9786055166953

14.00 Satışta
 
Siyaset Sanatı
     Nushatü's Selatin

Gelibolulu Mustafa Âlî
Büyüyenay Yayınları
9786055166984

70.00 Satışta
 
Mülkün Sultanlarına...
     Nasihatü'l-Mülûk

İmam-ı Gazali
Büyüyenay Yayınları
9786059268202

23.15 Satışta
 
Hükümdarlara Öğütler Nasihatü'l Müluk
     Şeyh Sa'dî'nin Abaka Hân'a Yazdığı Nasihatnâme Takrirat-ı Selâse

Sadi-i Şirazi
Büyüyenay Yayınları
9786059268325

14.00 Satışta
 
Sultanların Aynası
     Ahmed Bin Hüsameddin Amâsî ve Eseri Mirâtu'l-Mülûk

Mehmet Şakir Yılmaz
Büyüyenay Yayınları
9786059268332

40.00 Satışta
 
Devlet ve İnsan
     Siyasetin İlkeleri, Yöneticilerin Vasıfları / dâbu'l-Hilâfe ve Esbâbu'l-Hisâfe

İbrahîm bin Muhammed
Büyüyenay Yayınları
9786059268400

28.00 Satışta
 
Siyaset Nazariyesi
     Düstûru'l-Amel Li Islâhi'l-halel

Katip Çelebi
Büyüyenay Yayınları
9786059268486

20.37 Satışta
 
Ali Bin Ebi Bekr el-Herevi Siyaset ve Savaş Sanatı
     Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin oğlu el-Melikü'z-Zâhir Gâzî için Arapça Kaleme Alınan ve II. Mahmud için Osm

Kolektif
Büyüyenay Yayınları
9786059268585

24.07 Satışta
 
Ülkelerin Durumunu Öğrenmek İçin En Doğru Yol
     Akvemü'l-Mesalik Fi Marifeti Ahvalü'l-Memalik

Tunuslu Hayreddin Paşa
Büyüyenay Yayınları
9786059268776

28.00 Satışta
 
Dil ile Akıl Arasında Söyleşi
     Nutk-ı Bî Pervâ ileAkl-ı Dânâ Beyninde Muhâvere

Sivas Mutsarrıfı Abdi Efendi
Büyüyenay Yayınları
9786059268882

16.00 Satışta
 
Koca Sekbanbaşı Risalesi Avamın Düşüncelerinin Reddedilmesi
     Hulâsatü'l-Kelâm fî Reddi'l-Avâm

Kolektif
Büyüyenay Yayınları
9786052071205

23.15 Satışta
 
Asafname
Lütfi Paşa
Büyüyenay Yayınları
9786052071236

19.00 Satışta
 
Hüküm Sahiplerinin İzeyecekleri Yol
Necmeddîn­i Dâye
Büyüyenay Yayınları
9786052071243

28.00 Satışta
 
Devlet Yönetimi için Bilgelik Kılavuzu
     Usuli'l-Hikem fi Nizami'l-Alem

Hasan Beyzade
Büyüyenay Yayınları
9786052071274

20.37 Satışta
 
İçimizdeki Ülke - Kişver-i Derûn
     Ve Bir Tercümenin Hikâyesi

Segur
Büyüyenay Yayınları
9786052071557

19.00 Satışta
 
Devlet Yönetiminde İstişâre, Tedbir ve Tecrübe
Hatîb el-İskâfî
Büyüyenay Yayınları
9786052071724

54.00 Satışta
 
Malta Seyahatnamesi
     el-Vâsıta fî Ma'rifeti Ahvâli Malta

Ahmed Fâris Eş-Şidyâk
Büyüyenay Yayınları
9786052071861

20.00 Satışta
 
Toplam 25 Kayıt Bulunmuştur.
Aktif Sayfa:
Sayfadaki Kayıt: